PHP Mysqli Güncelleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Daha önce veritabanı bağlantısını kurup conn değişkenini tanımladığımızı varsayarsak aşağıdaki kod yapısı işimizi görecektir

Örnek çalışma

$sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";
 
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
 echo "Record updated successfully";
} else {
 echo "Error updating record: " . $conn->error;
}

PHP Mysqli Verileri Listelemek ve foreach ile göstermek

Mysqli bağlantısını yaptıktan sonra verileri listeyeceğimiz sayfanın en üstüne şunları ekliyoruz:

$query="SELECT * FROM kullanicilar";
$result = mysqli_query($connect, $query);
while($row=mysqli_fetch_assoc($result)) {
$users[$row['id']]=$row;
}

bu şekilde $connect ile daha önce bağlantısın yaptığımız veri tabanında yer alan kullanicilar tablosunun verilerini while döngüsü ile çekmiş olduk

while döngüsü ile çektiğimiz verileri foreach yardımıyla gösterelim:

 <?php  foreach ($users as $user) : ?> 
 
// tekrar etmesini istediğiniz alanı buraya yazabilirsiniz tabloda listeleyecekseniz bu alana tablonun tr td kısımları gelebilir, veri sayısı kadar tekrar edecektir.
 
<?php echo $user['id']; ?>
<br>
<?php echo $user['username']; ?>
<br>
<?php echo $user['mail']; ?>
 
<?php endforeach; ?>

id, username ve mail olarak geçen isimler kullanicilar tablosundaki sütun isimleridir kendinize göre güncelleyebilirsiniz.

PHP MYSQLi Kullanıcı Bilgilerini Çekme Kodu

ID numarası 1 olan bir kullanıcının user tablosundan bilgilerini çekiyoruz. $username değişkenine atadığımız değerlerde değişiklik yaparak tablo yapınıza göre mail, kullanıcı adı vb. bilgilere örnek kodu inceleyerek ulaşabilir kullanabilirsiniz.

$id=1;
  $sql = "SELECT * from user WHERE id='".$id."' LIMIT 1";
  $result = $connect->query($sql);
  $kullanici=mysqli_fetch_assoc($result);
 
  $username= $kullanici['username']; // user tablosundaki username sütununa ait bilgi
  $mail= $kullanici['mail']; // user tablosundaki mail sütununa ait bilgi

PHP MYSQLi Veritabanı Bağlantısı

Hem lokalde hem sunucuda sorunsuz kullanabileceğiniz mysqli veri tabanı bağlantı kodu:

define("DB_SERVER", "localhost");
define("DB_USER", "root");
define("DB_PASSWORD", "password");
define("DB_DATABASE", "dbname");
 
$connect = mysqli_connect(DB_SERVER , DB_USER, DB_PASSWORD, DB_DATABASE);
 
if (!$connect) {
  echo "Bağlantı Hatası";
  exit;
}